Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodování (MNGM13)

Management, Finanční řízení a Controlling

Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi.
Naučíme Vás popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů, popsat metody a nástroje kauzální analýzy, vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizika v organizaci, navrhnout vhodné postupy a metody řešení.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Účetní závěrka podniku
  1. Přehled o peněžních tocích
  2. Vztah účetního výsledku hospodaření a peněžních toků
  3. Struktura výkazu cash flow
  4. Provozní, investiční a finanční peněžní toky
  5. Vazba mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a přehledem o peněžních tocích
  6. Případová studie - analýza informací z výkazu cash flow
  7. Přehled o změnách ve vlastním kapitálu
  8. Příloha - struktura a zveřejňované informace
  9. Účetní závěrka a finanční výkazy z pohledu českých a světových standardů
  10. Komplexní případová studie - praktické příklady, samostatná práce
 • Základy manažerského rozhodování
  1. Základní pojmy a poznatky
  2. Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů
  3. Výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků
  4. Hodnocení variant rozhodování
  5. Základní pojmy rozhodování za rizika a nejistoty
  6. Rozhodovací stromy jako nástroj optimalizace víceetapových rozhodovacích procesů za rizika
  7. Tvorba portfolia rizikových variant
  8. Participativní rozhodování
  9. Volba stylu rozhodování
  10. Praktické příklady a příkladové studie
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
6 700,00 Kč (8 107,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

REALITY INVESTING Bond, a.s., Tomáš P.
Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodování ( MNGM13)
"Za mě jedno z nejlepších školení minimálně z pohledu znalostí školitelky a ochoty mluvit o čemkoliv co nás zajímalo. Jedním slovem SUPER ;-)"