Finanční analýza v praxi (MNGM14)

Management, Finanční řízení a Controlling

Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné?
Cílem kurzu je seznámení s metodami finanční analýzy, poskytnutí uceleného pohledu na průběžné vyhodnocování finančního zdraví. Pomůžeme vám odhalit slabé a silné stránky společnosti.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Základní termíny finanční analýzy
  1. Podstata a postup finanční analýzy, zdroje informací pro finanční analýzu
  2. Finanční výkazy v ČR a jiných zemích (profit and loss, balance sheet, cash flow)
  3. Struktura aktiv a pasiv
  4. Struktura výkazu zisku a ztrát, jejich omezení, praktické procvičení
 • Metody finanční analýzy
  1. Interpretace zjištěných hodnot
  2. Trendová a strukturální analýza a jejich vypovídací schopnost
  3. Praktické využití. 
 • Rozdílové ukazatele likvidity
  1. ČPK, ČPP, ČPPF
  2. Praktické procvičení
  3. Ukazatele hospodářského výsledku zisku a jeho pojetí ve výkazu zisku a ztrát v ČR
  4. Úrovně zisku pro účely finanční analýzy - EBIT, EBT, EAT
  5. Přidaná hodnota.
 • Ukazatele na bázi přidané hodnoty (MVA, EVA)
  1. Jejich využití ve finanční analýze
  2. Problémy jejich výpočtu a využití
  3. Praktické příklady
  4. Další ukazatele na bázi údajů finančních výkazů.
 • Poměrové ukazatele a jejich význam
  1. Ukazatele rentability (profitability ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
  2. Jejich praktický výpočet a interpretace
  3. Praktické procvičení
 • Ukazatele aktivity (asset utilization ratios)
  1. Rychlost obratu
  2. Doba obratu
  3. Obratový cyklus peněz
  4. Ukazatele krytí stálých aktiv
  5. Praktické procvičení
 • Ukazatele zadluženosti
  1. Ukazatele věřitelského rizika (debet ratio)
  2. Koeficient samofinancování (equity ratio)
  3. Ukazatele dluhové schopnosti podniku (interest coverage, debt service coverage).
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 900,00 Kč (9 559,00 Kč včetně 21% DPH)

Vybrané zákaznické reference

České lupkové závody, a.s., Renata H.
Finanční analýza v praxi ( MNGM14)
"Skvělá lektorka s velkou praxí."