Controlling s vazbou na "BENCHMARKING" (MNGM16)

Management, Finanční řízení a Controlling

Kurz primárně cílený finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých rozhodnutí, která mohou být důležitým faktorem v zajišťování stability, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.
Účastníci kurzu získají návod k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu. Na konkrétních příkladech jim bude ukázáno, jak je možné metodiku benchmarkingu efektivně použít ve vlastní organizaci a sestaví si postup aplikace na vlastních procesech.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Ukazatele pro měření výkonnosti podniku
 • charakteristika moderních přístupů k měření výkonnosti
  1. Ekonomická přidaná hodnota a její přínos pro hodnocení výkonnosti firmy
  2. Podstata a interpretace ukazatele EVA
  3. Náklady kapitálu a jejich pojetí, náklady ušlé příležitosti, průměrné náklady kapitálu (WACC)
  4. Způsoby výpočtu. Praktický příklad.
 • Způsoby výpočtu EVA
  1. Praktický příklad výpočtu a interpretace ukazatele EVA
  2. Rozklad ukazatele EVA
  3. Metody kvantifikace vlivů působících na hodnotu ukazatele
  4. Pyramidový rozklad ukazatele EVA
 • Ukazatel DCF (Discounted Cash Flow)
  1. Jeho místo v hodnocení výkonnosti podniku
  2. Jednotlivé vstupy – strategická analýza, finanční analýza, finanční plán a samotný výpočet DCF, metodou FCFE a FCFF
  3. Případová studie na výpočet DCF
 • Komplexní metody měření výkonnosti
  1. Metoda EFQM a Balance Scorecard
  2. Jejich význam a využití
  3. Případová studie na využití metody Balance Scorecard.
 • Benchmarking
  1. Co je benchmarking - příklady z domácích a zahraničních firem
  2. Proč a kdy uskutečňovat benchamrking
  3. Postup při aplikaci benchmarkingu
  4. Stanovení cílů benchmarkingu
  5. Určení hodnotících parametrů
  6. Výběr partnerů pro benchmarking (konkurenční prostředí, nekonkurenční partneři)
  7. Sběr dat
  8. Analýza dat
  9. Stanovení opatření a cílů zlepšení
 • Praktická cvičení
 • Shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
7 200,00 Kč (8 712,00 Kč včetně 21% DPH)