Controlling II pro specialisty (MNGM20)

Management, Finanční řízení a Controlling

Na tomto kurzu Vás seznámíme s metodami controllingu ve výrobě, účetnictví, marketingu a controllingu investic.
Absolventi tohoto kurzu jsou schopni získat, analyzovat a vyhodnocovat data nutná pro controlling efektivity vedení jednotlivých částí firmy.

Kurz je určen pro zástupce středního managementu, interní kontrolory, majitele malých firem apod.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Ukazatele pro řízení výkonu výrobní firmy
  1. Význam ukazatelů pro řízení výroby
  2. Plánování výroby, stanovení cílů, stanovování priorit
  3. Možnosti nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI)
  4. ABC, XYZ analýzy
  5. Příklady řízení výroby pomocí KPI, monitoring neustálého zlepšování
  6. Controlling v souvislosti s principy štíhlé výroby
  7. ROI – návratnost investic, příklady hodnocení, případové studie
 • Výroba a efektivita firmy z různých úhlů pohledu
  1. Výrobní, manažerský (strategický) a finanční controlling
  2. Hlavní vlivy na zvyšování výkonnosti výroby
 • Nákladové controlling a to nejlepší z nákladové účetnictví
 • Náklady a možnosti jejich řízení
  1. Členění nákladů – přímé a nepřímé
  2. Členění nákladů – variabilní a fixní
  3. Nákladová alokace
 • Modelování nákladů
  1. Bod zvratu a jeho využití
  2. Analýza citlivosti
  3. Provozní páka
  4. Activity Based Costing – vztah nákladů k aktivitám
  5. Různé etapy tvorby ABC systému
  6. Strategické nástroje nákladového řízení krásné případové studie
  7. Target Costing
  8. Life Cycle Costing
  9. Úspory a úsporná opatření v podniku
  10. Příklady a příkladové studie plánování úspor nákladů
  11. Oblasti s nejvyšším potenciálem úspor
  12. Finanční plánování a rozpočtování
  13. Pravidla sestavování finančního rozpočtu a jeho efektivní vyhodnocování
  14. Nastavení účinné kontroly – odpovědnost za jednotlivé části rozpočtu
 • Základy marketingového controllingu
  1. Nástroje pro efektivní řízení návratnosti marketingových projektů
  2. Marketingové řízení
  3. Úlohy a obsahový rámec marketingového controllingu
  4. Strategický marketing vs. marketingový controlling
 • Měření marketingových nákladů a investovaného kapitálu
  1. Východiska pro marketingový controlling
  2. Informační zdroje: CRM (Customer relationship management), Data Mining
  3. Identifikace vynaložených marketingových nákladů: RFM (Recency, Frequency, Monetary), SOW (Share of Wallet), PCV (Past Customer Value)
  4. Prediktivní marketingové metriky CLV (Customer Life-time Value)
 • Marketingový controlling v praxi
  1. Praktické příklady marketingových metrik
  2. Marketingový vs. finanční controlling
  3. Návrh koncepce marketingového controllingu – případová studie
 • Investiční controlling
  1. Klasifikace a fáze investic
  2. Tradiční metody hodnocení investic
  3. Dynamické metody hodnocení investic – čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, modifikované vnitřní výnosové procento
  4. Nové přístupy v hodnocení investic – DCF, EVA
  5. Financování a sledování investic
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 16:00hod.)
Cena za osobu:
8 500,00 Kč (10 285,00 Kč včetně 21% DPH)