Controlling II pro specialisty (MNGM20)

Management, Finanční řízení a Controlling

Na tomto kurzu Vás seznámíme s metodami controllingu ve výrobě, účetnictví, marketingu a controllingu investic. Absolventi tohoto kurzu jsou schopni získat, analyzovat a vyhodnocovat data nutná pro controlling efektivity vedení jednotlivých částí firmy. Kurz je určen pro zástupce středního managementu, interní kontrolory, majitele malých firem apod.

Lokalita, termín kurzuNáplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Ukazatele pro řízení výkonu výrobní firmy
  1. význam ukazatelů pro řízení výroby
  2. plánování výroby, stanovení cílů, stanovování priorit
  3. možnosti nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI)
  4. ABC, XYZ analýzy
  5. příklady řízení výroby pomocí KPI, monitoring neustálého zlepšování
  6. controlling v souvislosti s principy štíhlé výroby
  7. ROI – návratnost investic, příklady hodnocení, případové studie
 • Výroba a efektivita firmy z různých úhlů pohledu
  1. výrobní, manažerský (strategický) a finanční controlling
  2. hlavní vlivy na zvyšování výkonnosti výroby
 • Nákladové controlling a to nejlepší z nákladové účetnictví
 • Náklady a možnosti jejich řízení
  1. členění nákladů – přímé a nepřímé
  2. členění nákladů – variabilní a fixní
  3. nákladová alokace
 • Modelování nákladů
  1. bod zvratu a jeho využití
  2. analýza citlivosti
  3. provozní páka
  4. Activity Based Costing – vztah nákladů k aktivitám
  5. různé etapy tvorby ABC systému
  6. strategické nástroje nákladového řízení krásné případové studie
  7. Target Costing
  8. Life Cycle Costing
  9. úspory a úsporná opatření v podniku
  10. příklady a příkladové studie plánování úspor nákladů
  11. oblasti s nejvyšším potenciálem úspor
  12. finanční plánování a rozpočtování
  13. pravidla sestavování finančního rozpočtu a jeho efektivní vyhodnocování
  14. nastavení účinné kontroly – odpovědnost za jednotlivé části rozpočtu
 • Základy marketingového controllingu
  1. nástroje pro efektivní řízení návratnosti marketingových projektů
  2. marketingové řízení
  3. úlohy a obsahový rámec marketingového controllingu
  4. strategický marketing vs. marketingový controlling
 • Měření marketingových nákladů a investovaného kapitálu
  1. východiska pro marketingový controlling
  2. informační zdroje: CRM (Customer relationship management), Data Mining
  3. identifikace vynaložených marketingových nákladů: RFM (Recency, Frequency, Monetary), SOW (Share of Wallet), PCV (Past Customer Value)
  4. prediktivní marketingové metriky CLV (Customer Life-time Value)
 • Marketingový controlling v praxi
  1. praktické příklady marketingových metrik
  2. marketingový vs. finanční controlling
  3. návrh koncepce marketingového controllingu – případová studie
 • Investiční controlling
  1. klasifikace a fáze investic
  2. tradiční metody hodnocení investic
  3. dynamické metody hodnocení investic – čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, modifikované vnitřní výnosové procento
  4.  nové přístupy v hodnocení investic – DCF, EVA
  5. financování a sledování investic
 • Diskuze, shrnutí, závěr
Časový rozvrh:
2 dny (9:00hod. - 17:00hod.)
Cena kurzu:
8 500,00 Kč (10 285,00 Kč včetně 21% DPH)