Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO) (BOZP)

Ostatní Soft skills, Odborné a technické kurzy

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je povinné pro všechny zaměstnance. Kurz stanovuje základní legislativní rámec, představuje povinnosti a práva všech zaměstnanců a ukazuje, jak se vyrovnat a především předcházet pracovním úrazům či mimořádnými událostmi. Povinnosti seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP mají danou všichni zaměstnavatelé zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákoník práce mimo jiné upravuje pracovněprávní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Péče o BOZP a PO a stálé zlepšování pracovního prostředí je rovnocennou a neoddělitelnou součástí pracovních úkolů. Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Tento kurz je garantován odborně způsobilou osobou a po jeho absolvování obdržíte certifikát.

Privátní školení a termíny na míru

Toto téma je možné zrealizovat pouze jako privátní, a to nejen formou uzavřeného firemního kurzu, ale také jako individuální konzultaci pro jednotlivce.

V případě kurzu na míru je níže uvedená osnova pouze inspirací. Finální obsah vzdělávání, jeho délka i termíny budou přizpůsobeny konkrétním vstupním znalostem, potřebám a cílům účastníků.

Cenovou nabídku vám rádi připravíme na základě vstupů zaslaných e-mailem nebo zadaných prostřednictvím poptávkového formuláře. Cena privátního školení vychází z náročnosti požadované obsahové náplně školení, časového rozsahu a celkového počtu přihlášených osob.

V KURZU SE NAUČÍTE

 • co je BOZP a PO, základní právní předpisy a legislativní požadavky, zajištění BOZP a uchopení a zajištění PO
 • kdo dělá a je odpovědný za BOZP a PO
 • práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců
 • požadavky na pracoviště a bezpečnostní značení
 • požadavky na zpracování dokumentace v rámci BOZP a PO
 • požadavky na školení a odbornou přípravu
 • požadavky na revize a kontroly
 • povinnosti kontrolních činností a státní dozor

KURZ JE URČENÝ PRO

 • všechny zaměstnance v dané společnosti, bez rozdílu pracovního zařazení

Forma výuky

online prostřednictvím e-learningu či prezenční výuka (dle aktuálních možností a dohody s přihlášenými účastníky.

Lokalita, termín kurzu

Kontaktujte nás

Náplň kurzu:

Skrýt detaily
 • Legislativní požadavky – práva a povinnosti
  1. Zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce, pracovně právní vztahy
  2. Zákon č. 309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  1. Zabezpečování dodržování právních a vnitřních předpisů
  2. Řízení, kontrola a organizace práce
  3. Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  4. Vytváření příznivých pracovní podmínek
  5. Odměňování a zvyšování odborné úrovně
 • Zajištění BOZP u zaměstnavatele
  1. Kdo zodpovídá za zajištění BOZP, za co je zaměstnavatel odpovědný, přenesení odpovědnosti
  2. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí
  3. Přijímáním opatření k předcházení rizikům
  4. Spolupráce s odborně způsobilou osobou, zajištění plnění stanovených opatření
  5. Inspekční kniha
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  1. Možná rizika při práci: mechanická, hluk, záření, teplo, chlad, elektrická, chemická…
  2. Opatření proti působení rizik
  3. Kategorizace prací
 • Odborná způsobilost
  1. Zajištění, pravidelní ověřování znalostí, kontrola dodržování požadavků
  2. Druhy školení, speciální školení, periodicita školení
 • Zdravotní způsobilost
  1. Smluvní zajištění poskytovatele pracovnělékařských služeb a povinnosti
  2. Pracovně lékařské prohlídky (vstupní, periodická, mimořádní …) a způsobilost zaměstnanců k práci
  3. Frekvence provádění pracovně lékařských prohlídek
 • Práva a povinnosti zaměstnanců
  1. Povinnosti a práva zaměstnanců, zajištění BOZP, odmítnutí výkonu práce, podílení se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
  2. Právní a ostatní předpisy, pokyny zaměstnavatele, pracovní postupy a prostředky, rizika práce, alkoholické nápoje a návykové látky
  3. Nedostatky a závady na pracovišti
 • Technická zařízení
  1. Vyhrazená (elektrická, plynová, tlaková a zdvihací)
  2. Nevyhrazená (např. žebříky, regály)
  3. Revize, kontroly, servisní prohlídky
  4. Provozní dokumentace, kontrola a údržba, stav technických zařízení, provoz a vznik závad
  5. Kvalifikace obsluhy, odborné školení
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
  1. Stanovení,
  2. Přidělení,
  3. Poučení, užívání
  4. Kontrola
 • Manipulace s břemeny
  1. Stav manipulačního prostoru
  2. Vlastnosti manipulovaného břemene
  3. Ruční manipulace a hmotnostní limity
  4. Proškolení a zdravotní způsobilost manipulátora
 • Pracovní a nepracovní úrazy
  1. Specifikace pracovních a nepracovních úrazů
  2. Prostředky první pomoci (lékárnička), značení a umístění
  3. Plán první pomoci a proškolení zaměstnanců
  4. Vznik pracovního úrazu, oznámení, objasnění příčiny a okolnosti vzniku úrazu
  5. Kniha úrazů
 • Zákon o požární ochraně
  1. Zákon č. 133/1985 sb., o požární ochraně
  2. Vyhláška MVČR č. 246/2001 sb., o požární prevenci
  3. Povinnosti právnických a fyzických osob
  4. Podmínky požární bezpečnosti
  5. Povinnosti na úseku PO, kontroly, požární kniha
  6. Činnosti v případě požáru
  7. Státní požární dozor
Předpokládané znalosti:
běžné znalosti v oblasti BOZP a PO
Časový rozvrh:
1 den (9:00hod. - 13:00hod.)

Lektor

Michal Chovanec pracuje jako specialista BOZP a PO pro malé, střední a velké podniky s českou i zahraniční účastí. Má na starosti komplexní řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a revizí tj. bezpečnosti technických zařízení. Michal mám odškoleno tisíce zaměstnanců za svých 22 let praxe v oboru. Navíc dokáže při řešit nelehké problematiky BOZP, PO a REVIZÍ přistupovat k problémům s dokonalým přehledem a zdravým rozumem se zaměřením an efektivitu a účelnost.